Obecně 
   Znamení a úkazy
Předpovědi, věštby - Sibyla, královna ze Sáby
970 až 870 před Kristem
 
Mnozí řečtí a latinští autoři se ve svých dílech opírají o proroctví legendárních věštkyň, tzv. sibyl.
Z historických pramenů vyplývá, že pocházejí především z Itálie, starověkého Řecka a Dálného Východu. Věštby l2 nejznámějších sibyl se postupem staletí sepisovali do tzv. Sibyliných knih, jejichž různě upravované verze se vydávají dodnes. Historie zejména prvních rukopisů jsou velmi dramatické. V e starověkém Římě je uchovávali v Jupiterově chrámu na Kapitolu, kde v r .84 před n.l. byly nenávratně zničeny požárem. Římané však jednotlivá proroctví znovu sepsali a za vlády Augusta (l00.n.l.) je uložili ve dvou zlatých skříňkách v Apolónově chrámu na Palatinském návrší v Římě. Spojení proroctví se svatyní boha Apolóna není náhodné. Ze starověkých pramenů se dozvídáme, že právě Apolón inspiroval sibyly k věštbám.
Nejvýznamnějšími texty Sibyliných knih byla převážně veršovaná proroctví v řeckém jazyce. Tyto texty pak v konečném důsledku dopomohly přenést řecké náboženství do starověkého Říma počínaje obdobím, kdy je poprvé získal legendární římský vládce TARGUINIUS SUBERBUS. V epochálním období Římského imperia se postupně objevovali též židovská a křesťanská proroctví, stejnojmenných názvů -Sibylina proroctví. Popisují obraz dějin všeho lidstva od jeho vzniku do tzv. "Konce světa".
Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa a nezachovala se ani v nejstarších spisech. Původním sídlem, této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku Sibyla Kumana, královna ze Sáby.
Proslavila se zejména tím, že vykonala velkou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo. I zde ji však pronásledovalo prokletí vládců a proto uprchla do vnitrozemí afrického kontinentu, kde zemřela zcela osamocena.
Sibyla Kumana, královna ze Sáby napsala devět knih, které souhrnně nazvala "Moudrosti života". V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do příchodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni "Posledního soudu". Je to vzácná kniha, kde naleznete minulost, přítomnost, i budoucnost světa.
Kniha první obsahuje první proroctví Šalamounovo
Kniha druhá obsahuje proroctví o mužích, poddanství a lásce Kniha třetí, pojednává o Světě novém
Kniha čtvrtá pojednává o lidech v Novém světě
Kniha pátá obsahuje proroctví o zemích asijských a afrických Kniha šestá pojednává o Evropě
Kniha sedmá obsahuje proroctví o válkách evropských a světových Kniha osmá obsahuje proroctví o Dni posledním Kniha devátá obsahuje vzkaz všemu lidstvu

Cenzura v době pobělohorské prakticky znemožnila, aby proroctví, která Sibyla vyjevila králi Šalamounovi byla jakýmkoliv způsobem publikována. Poslední opis byl vydán v r. 1890 a byl zcela rozebrán.
Slova této vzácné ženy se postupem doby různě upravovaly a zneužívaly. Vinu na této skutečnosti hledejme především u překladatelů, kteří knihy upravovali k potřebě vládnoucích skupin. V 18. století vyšlo největší množství nepříliš zdařilých opisů Knih Sibyliných. Mnohé z nich lze považovat za zcela bezcenné, neboť řada faktů zdaleka nesouhlasí s původní knihou.
Sibyla též kromě jiného předpověděla osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů a nelze se proto divit, když byla její proroctví pálena na hranicích jako zapovězený spis.
Čteme-li její velká proroctví a studujeme-li dějiny, pak přicházíme až k překvapujícím výsledkům. Zrcadlí se v pich doba od narození Krista až po dnešní časy přesně a věrně.
Přejdeme-li pak do období 1. a II. světové války zjistíme, že Sibyla předpověděla mnohé, co se splnilo a lze tedy předpokládat, že se vyplní i další předpovědi, až přijde jejich čas.
Takový je obsah Sibylina proroctví. Jedná se o knihu, která provází lidstvo celá pokolení a jejíž obsah si lidé ústně předávali po celá staletí.
Nakladatelství PRESSART dodrželo, pokud to bylo možné, skladbu i obsah českého překladu původního arabského rukopisu. Nehledejte, prosím, žádné senzace, nepovažujte toto dílo za beletristický román. Pokuste se najít v této knize pravdu a řiďte se jí. Čtěte řádek za řádkem pokud možno pozorně a uvažujte o slovech této ženy.
Nakladatelství PRESSART

 

 

 

 

Nakladatelství PRESSART

 

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.

Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.

Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.

Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou.  Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.

Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením  mužům jiným za zlato a víno dají.

Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.

Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.

Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.

Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní.

Jejich těla pomalu uhnívati budou.

Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.

Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.

 

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.

Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

- A já pravím tobě:

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl.

A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.

A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.

Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.

Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr  i oblaka.

Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.

Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.