Předměty a relikvie
Svitky od Mrtvého moře
 
Svitky od Mrtvého moře, objevené v jeskyních podél západního pobřeží Mrtvého moře v Izraeli mezi lety 1947 až 1956, představují jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století. Obsahují 800 dokumentů, některé úplné, některé téměř úplné, ale většinou jsou to fragmenty. Celkem bylo nalezeno asi 100 000 fragmentů. Většina svitků byla nalezena v jeskyních blízko Kumránu, kde žila komunita, (sekta o jejíž totožnosti se vedou spory), která pobývala na různých místech v Izraeli v období druhého chrámu, které zahrnuje Ježíšovu dobu. Kumránské svitky se datují od roku 250 př.n.l. do roku 68 n.l. Svitky nalezené na jiných místech kolem Mrtvého moře se datují kolem roku 135 n. l.
Svitky obsahují pravidla společenství, zpěvníky, biblické komentáře a apokalyptické spisy. K nejvýznamnějším objevům patří dvě nejstarší kopie knihy Izajáše, které jsou téměř neporušené a fragmenty všech starozákonních knih, kromě Ester. Byly také nalezeny apokryfní a pseudoepigrafní knihy.
Svitky a fragmenty starozákonních knih přestavují nejstarší rukopisy Starého zákona, jaké kdy byly objeveny. Jsou o tisíc let starší než masoretský text hebrejské bible, podle které byla bible do té doby překládána.
Není divu, že je vědecký výzkum svitků doprovázen vzrušenou atmosférou a mnoha dohady, vždyť výzkum může potvrdit nebo vyvrátit mnoho teorií a spekulací o historii židovství a původu křesťanství a o hodnověrnosti a spolehlivosti bible.
Vzrušené debaty byly posíleny skutečností, že ke svitkům měla po dlouhá desetiletí (až do roku 1991) přístup jen malá skupina vědců, která odmítala přístup ostatních. Tito vědci mezi sebou také vedli spory a navzájem se osočovali. Vznikla řada fám a dohadů: Objevili tito vědci něco, co nechtějí publikovat, protože by to vyvolalo skandál ve vědeckých nebo teologických kruzích? Vyvrací například svitky hodnověrnost bible a křesťanství? Díky nově publikovaným svitkům a výzkumům lze na mnohé takové spekulace již dnes jasně odpovědět. Snahy znevážit věrohodnost bible neuspěly. Nebyl nalezen žádný důkaz proti bibli, Ježíši a křesťanství. Naopak, svitky od mrtvého moře potvrzují věrohodnost Starého zákona a líčí historické skutečnosti, které potvrzuje Nový zákon.
Kromě starozákonních spisů obsahovaly jeskyně u Mrtvého moře další druhy písemností, včetně komentářů k bibli, plánu na obnovu Chrámu v Jeruzalémě, bizarní vyprávění o Adamovi, Evě a jiných starozákonních postavách a apokalyptické líčení budoucí války mezi mocnostmi Temnoty a mocnostmi Světla. Mnohé svitky hovoří o "Učiteli spravedlnosti" a o přicházejícím Mesiáši, který zachrání věrné.
Jako celek nám poskytují obraz, jak židé, kteří z oblasti Kumránu mezi lety 200 př.n.l. a 68 n.l. žili a mysleli. Můžeme srovnávat jejich posvátné spisy s Novým zákonem, který byl psán kolem roku 50 n.l.
výstava "Svitky od Mrtvého moře" - komentáře
 
Zdroj: http://www.tajemstvi.mysteria.cz