Náboženství
Křesťanství - Desatero božích přikázání
 
ZNĚNÍ DESATERA, JAK SE MU UČÍME V KŘESTNÍ KATECHEZI:

l. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectí proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližňího svého,
10. aniž požádáš statků jeho.

 

DESET VELKÝCH SVOBOD ČLOVĚKA:

Já jsem Pán, tvůj Bůh. Ty, člověče, patříš ke mně. Když se mne budeš držet, bude tvůj život vypadat takto:

 1. Nebudeš mít jiné bohy.
 2. Nebudeš si mne zpodobňovat. Já ti budu pomáhat, abys mohl žít bez bázně a ve svobodě. Budeš mít v úctě mé jméno. Nemusíš mne nutit, abych ti pomohl. Já jsem Jahve, Bůh s tebou.
 3. Budeš zachovávat den odpočinku. Nebudeš se štvát stálou honbou za prací, za zábavou. Máš právo žít zdravě a klidně.
 4. Budeš ctít otce a matku. Dáš-li se vést mou otcovskou láskou ve své rodině, budeš mít bezpečí domova.
  Nebudeš zabíjet. Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno předstihnout, vyřídit. Já chci být tvým ochráncem, můžeš žít beze strachu a v míru.
 5. Nebudeš cizoložit. Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami pokoutní lásky připravil o schopnost lásky krásné a věrné. Já chci být dárcem tvého štěstí v lásce opravdové.
 6. Nebudeš krást. Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Co bys získal na majetku, ztratil bys na klidné mysli. Poznáš, že větší radost je dávat než brát.
 7. Nebudeš lhát. Nemusíš se zaplétat do lží, to dělá život nejistým. Já jsem Pravda a ty budeš také důvěryhodný.
 8. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního.
 9. Nenarušíš manželství druhých, nebudeš bořit domov dětem. Já jsem svazek muže a ženy ustanovil jako posvátný. Když to budeš respektovat, ušetříš mnohé trápení sobě i jiným.
 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý. Nemusíš se užírat závistí druhým. Já ti dávám dobré dary. Uč se přát je i ostatním a naučíš se žít pokojně.

 

Přikázání první:
Nebudeš mít jiné bohy

"Hospodin řekl: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne" (5 Mojž 5,5-7)

 

Přikázání druhé:
Nebudeš si mne zpodobňovat

"Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, nebo ve vodách, v podzemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující." (5 Mojž 5,8-9)


Nebudeš zneužívat mého jména

"Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval." (5 Mojž 5,11)

 

Přikázání třetí:
Neděle at' je ti dnem odpočinku

"Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku."
(5 Mojž 5,13-15)

Neděle at' je ti dnem Páně

"Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Hospodin požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý." (Ex 20,8.11)

 

Přikázání čtvrté:
Budeš ctít otce a matku

"Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh." (5 Mojž 5,16)

Otcové a matky, buďte úcty hodní

"Vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, nýbrž vychovávejte je v učení a kázni Páně!" (Ef 6,4)

 

Přikázání páté:
Nebudeš zabíjet

"Nemstěte se sami, miláčkové, ale ponechte to Božímu soudu. Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem." (Řím 12,19.21)

Budeš chránit život

"Neodplácejte nikomu zlým za zlé! Buďte bedliví dobrého před všemi lidmi! Možno-li, pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi." (Řím 12,17-18)

 

Přikázání šesté:
Nebudeš cizoložit

"Nesesmilníš!" (2 Mojž 20,14)

 

Přikázání sedmé:
Nebudeš krást

"Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději ať pracuje a vydělává vlastníma rukama majetek, aby měl z čeho rozdávat tomu, kdo má nouzi." (Ef 4,28)

 

Přikázání osmé:
Nebudeš lhát

"Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví." (5 Mojž 5,20)

 

Přikázání deváté:
Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního

 

Přikázání desáté:
Nebuď závistivý ani chamtivý

"Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu." (5 Mojž 5,21)